Artikel 1.

De rijschool is verplicht er zorg voor te dragen dat de rijles wordt gegeven door een gekwalificeerde instructeur die voldoet aan de eisen die worden gesteld in de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).

Artikel 2. Verplichtingen leerling

2.1. De leerling is verplicht om alle aanwijzingen van de instructeur tijdens de rijlessen op te volgen.

2.2. De leerling dient zich te houden aan de afgesproken tijd, datum en plaats voor de rijles en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen.

2.3. Bij te laat verschijnen van de leerling, wordt de lesduur verkort met de tijdsduur die de leerling te laat was. In dat geval dient de volledige lestijd betaald te worden.

2.4 Bij een eventuele verhindering zal de leerling dit tijdig en minimaal 24 uur voor de les, aan de rijschool melden. In dat geval worden geen kosten in rekening gebracht, en wordt een andere afspraak voor de les gemaakt.

2.5. Een rijles die binnen 24 uur wordt afgezegd, wordt volledig in rekening gebracht.

2.6. Voordat met de rijopleiding wordt aangevangen dient de leerling alle relevante informatie te verstrekken over zijn/haar medische en/of psychische situatie en medicijn- alcohol- en/of drugsgebruik, die invloed kunnen hebben op de lessen en de rijvaardigheid of rijbevoegdheid.

2.7. De leerling dient er zorg voor te dragen dat hij/zij bij (de aanvraag tot) praktijk- en theorie-examens van de bevoegde instantie over de benodigde bescheiden (waaronder de zogenaamde ‘eigen verklaring’) beschikt. De rijschool is niet aansprakelijk voor de gevolgen indien de leerling geen examen kan doen als gevolg van het ontbreken van de benodigde bescheiden.

2.8. Indien er sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, dan is de leerling verplicht hiervan melding te maken aan de rijschool.

2.9. Leerling is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar, immateriële of materiële schade en kan niet worden verhaald op Rijschool Driver.
Artikel 3. Betaling

3.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is de leerling verplicht het overeengekomen bedrag voor de praktijk- en theorieles giraal of anderszins via het bancaire betaalsysteem te voldoen.

3.2. De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs aan te passen.


Artikel 4. Praktijkexamen

4.1. Indien het praktijkexamen geen doorgang kan vinden wegens afwezigheid van de leerling omdat hij/zij verzuimd heeft zijn/haar verhinderdata bij de aanvraag van het examen op te geven, draagt de leerling zelf alle daaruit voortvloeiende kosten.

Artikel 5 . Beëindigen (opzeggen) van de lesovereenkomst

5.1. Indien de overeenkomst niet voor een aantal lessen is aangegaan, hebben zowel de rijschool als de leerling het recht om de lesovereenkomst tussentijds te beëindigen (opzegging). Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag heeft de leerling in dit geval recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag, onder aftrek van het reeds aan de bevoegde instantie betaalde examengeld, alsmede reeds genoten rijlessen.

Copyright ©2021 | Rijschool driver | Designed by Web Wauw

× Hoe kan ik u helpen?